Odporúčame
3.5K views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Tajomstvá Starého zákona - Anna Katarína Emmerichová

Tajomstvá Starého zákona - Anna Katarína Emmerichová | Odporúčame | Scoop.it

Videnia Anny Kataríny Emmerichovej (1774 – 1824), ktoré sa zachovali vďaka Clemensovi Brentanovi, nesú pečať jej rýdzej prostorekosti. Sama si túžobne priala, aby boli zapísané, zozbierané a sprostredkované ostatným ľuďom. Uvedomovala si, že obrazy a výjavy z dejín spásy, ktoré videla, vedú ku Kristovi, ktorý podľa slov apoštola Pavla je odrazom neviditeľného Boha.

Práve videnia Anny Kataríny Emmerichovej nám dokážu priblížiť niektoré, často až nezrozumiteľne a cudzo znejúce posolstvá zo Svätého písma. Vizionárka nechce nikoho presvedčiť, chce len svedčiť. Sprostredkúva a ukazuje nám živé obrazy, neustále zdôrazňuje slová: „A uvidela som...“

vyveska's insight:

Tajomstvá Starého zákona patria vôbec k prvým videniam, ktoré mladá Anna Katarína dostala. Hovorí: „Keď som mala asi päť alebo šesť rokov a premýšľala som nad prvým článkom katolíckeho vyznania viery: ,Verím v Boha Otca, Stvoriteľa neba i zeme‘, dostalo sa mi rôznych videní o tom, ako boli stvorené nebo i zem. Uzrela som pád anjelov, stvorenie zeme i raja, stvorenie Adama a Evy i hriech prvých ľudí. Z evanjelia a zo Starého zákona som si nikdy nepotrebovala zapamätať konkrétne state, lebo po celý život som ich videla na vlastné oči.“

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

František z Assisi. Spomienka a vášeň - Anton Rotzetter

František z Assisi. Spomienka a vášeň - Anton Rotzetter | Odporúčame | Scoop.it

V centre tejto knihy, ktorá vznikla hlave na základe mojich prednášok, stojí František z Assisi. Chcel by som ho predstaviť spôsobom, ktorý by prelínal dejiny so súčastnosťou. Nejde nám tu o dejiny, ale skôr o františkánsku teológiu, ktorá vychádza z reflexie, to znamená z myšlienkového návratu súčasného človeka k historickej postave svätého Františka.

vyveska's insight:

Autorovi knihy ide súčasne o dve skutočnosti: o spätosť s tradíciou (čiže spomienku), v tomto prípade spätosť so svätým Františkom, a na druhej strane o aktuálnosť, súdobosť, živé svedectvo (čiže vášeň). Preto som nikdy nezačínal s "dejinami všeobecne", ale snažil som sa ich interpretovať ako "dejiny pre dnešný svet."

Známy odborník na františkánsku spiritualitu podáva prepojenie Františkovho historického života s posolstvom pre dnešnú dobu.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Ruženec oslobodenia - Regis Castro, Maisa Castro

Ruženec oslobodenia - Regis Castro, Maisa Castro | Odporúčame | Scoop.it

Ovocím modlitby Ruženec oslobodenia  je vnútorná radosť, hlboký pokoj v našom srdci, sloboda od úzkosti, depresie, strachu atď. A následne uzdravenie vzťahov, zmierenie sa so situáciou a dokonca fyzické uzdravenie zo psychosomatických neduhov. Okrem toho sme oslobodení od duchovného útlaku, ktorý zapríčiňujú kliatby, zlo, zapletenie sa (či už nás samých, alebo našej  rodiny) do okultizmu alebo negatívneho duchovného dedičstva, ktoré pochádza od našich predkov. Toto všetko je skutočné a pravdivé. Ježiš je náš Vykupiteľ, náš Osloboditeľ. Miluje nás a chce, aby sme mohli žiariť jeho zázračným svetlom.    

vyveska's insight:

Kniha obsahuje pätnásť výnimočných svedectiev, ktoré hovoria o tom ako im ruženec oslobodenia pomohol. Ruženec oslobodenia je opakované vzývanie mocného mena Ježiš.Je založený na Božom slove: \"...aby každý jazyk vyznával:\"Ježiš Kristus je Pán!\" na slávu Boha Otca\". Má mocný uzdravujúci a oslobodzujúci účinok.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Novéna k andělu strážnému - Anna Penna FSP

Novéna k andělu strážnému - Anna Penna FSP | Odporúčame | Scoop.it

Od svého počátku až k hodině smrti je lidský život obklopen ochranou andělů a jejich přímluvami. Každý věřící má u sebe anděla jako ochránce a pastýře, aby ho vedl k životu. Křesťanský život má již zde na zemi ve víře podíl na blaženém společenství andělů a lidí sjednocených v Bohu. (KKC 336). 

vyveska's insight:

Člověk by neměl na svého anděla zapomínat. K rozjímání nad jejich významem pro náš život nám dobře poslouží i tato novéna, poukazující na základě biblických úryvků na některé z podob těchto andělských bytostí.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Anjeli v našich predstavách (10) - Oľga Gavendová

Anjeli v našich predstavách (10) - Oľga Gavendová | Odporúčame | Scoop.it

Veríme, že existujú anjelské bytosti?
Vzbudzujú v nás strach alebo obdiv?
Čo o anjeloch vieme a ako s nimi môžeme spolupracovať?
Zaujímavé podnety pre duchovný život.

vyveska's insight:

Veríme, že existujú anjelské bytosti?
Vzbudzujú v nás strach alebo obdiv?
Čo o anjeloch vieme a ako s nimi môžeme spolupracovať?
Zaujímavé podnety pre duchovný život.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Velká malá Terezie - Veronika Katarína Barátová

Velká malá Terezie - Veronika Katarína Barátová | Odporúčame | Scoop.it

Předkládanou knížečku tvoří krátká zamyšlení nad vlastními slovy svaté Terezie z Lisieux (1873–1897), jíž od dětství fascinovala dynamika vztahu pozemského života a věčnosti, „už ano, a ještě ne“ plnosti křesťanského života. 

Th.Lic. Veronika Katarína Barátová (*1959)
Sestra Veronika pochází ze Slovenska, původně vystudovala VUT v Brně. Od roku 1990 je členkou Komunity Blahoslavenství, nyní žije v Dolanech u Olomouce. Teologii studovala v Olomouci a na Teresianu v Římě. Věnuje se formaci členů komunity, vede duchovní obnovy a semináře na různá témata duchovního života.

vyveska's insight:

„Terezie ukazuje, jak napínavé a okouzlující je žít v důvěrném vztahu s Bohem. Všechno v ní hoří plamenem: láskou k Bohu, k bližnímu, k církvi, ke světu… Milovat Boha a s Bohem milovat svět se jí jeví jako to nejlepší dobrodružství. My jsme z křesťanství učinili cosi komplikovaného, kyselého, obtížného a nečasového…Bůh je věčně mladý a potřebuje mládí, které vyzařuje jeho temperament a humor. Lisieux je velmi aktuální.“ 
(Hans Urs von Balthasar)

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

 Životopis Terezie z Lisieux - Guy Gaucher

 Životopis Terezie z Lisieux - Guy Gaucher | Odporúčame | Scoop.it

Neznáte mě takovou, jaká jsem ve skutečnosti, napsala sestra Terezie od Dítěte Ježíše mladému seminaristovi několik měsíců předtím, než zemřela. Kompletní dílo této karmelitky, včetně textů dvou kanonizačních procesů, bylo uveřejněno až po osmdesáti letech. Na základě těchto dokumentů napsal Guy Gaucher životopis 

vyveska's insight:

Pri liturgickej spomienke na sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša vám ponúkame životopis Terezky z pera karmelitána Mons. Guy Gauchera.

"Životopis je určený zástupům těch, kdo chtějí poznat skutečný život Terezie do všech podrobností. Odmítl něco si vymýšlet či komentovat, aby zůstal věrný té, který prohlásila: Mohu se živit jenom pravdou. "Je úvodem k Dějinám duše. Krok za krokem sleduje životní cestu "malé poslední" Martinové, která přes všechny své handicapy se opovážila s troufalou odvahou věřit v milosrdnou lásku Otce, "v nejzákladnější skutečnost evangelia", jak řekl Jan Pavel II. v Lisieux.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Modlitebná knižka pre starších

Modlitebná knižka pre starších | Odporúčame | Scoop.it

Modlitebná knižka pre starších vznikla na základe niekoľkých modlitebných kníh predvojnového vydania s prihliadnutím na súčasné liturgické a modlitebné texty.

vyveska's insight:

Modlitebná knižka pre starších vznikla na základe niekoľkých modlitebných kníh predvojnového vydania s prihliadnutím na súčasné liturgické a modlitebné texty.

Texty modlitieb a piesní sú úvedené vo väčšom formáte písma.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

15 dní so svätým Vincentom de Paul - Jean-Pierre Renouard

15 dní so svätým Vincentom de Paul - Jean-Pierre Renouard | Odporúčame | Scoop.it

Publikácia otca Jean-Pierra Renouarda ponúka pohľad na spiritualitu svätého Vincenta de Paul (1581 - 1660) v pätnástich meditáciách: Prvé tri, vychádzajúce zo skúseností svätca, umožnia prehĺbiť si vieru. Šesť nasledujúcich vysvetľuje, čo znamená prežiť skutočné obrátenie: 

vyveska's insight:

Svätý Vincent daroval život Bohu a chudobným a nabáda nás, aby sme ho nasledovali. Hnacou silou jeho života je modlitba (týkajú sa jej ďalšie tri kapitoly). Ą napokon tri posledné meditácie nás uvádzajú do svätcovej lásky ku kňazstvu, k základným kresťanským čnostiam a k spoločnej práci pre Cirkev. 

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Srdce táty - Osvaldo Poli

Srdce táty - Osvaldo Poli | Odporúčame | Scoop.it

Existuje otcovský styl výchovy?//Přistupují muži k výchově jinak než ženy?//Je mužský způsob výchovy pro děti a jejich vývoj přínosem?//Tyto otázky se jako červená nit vinou všemi úvahami, které najdete v této knize, zamýšlející se nad tím, co je pro mužský styl výchovy typické, a proč by ho děti měly zažít.//Znovuobjevit mužský způsob výchovy musí především sami otcové, kteří dnes často trpí pocity méněcennosti, že výchovu nezvládají tak dobře jako ženy. Právě proto je nutné, aby objevili skrytou krásu a potřebnost mužského přístupu k výchově svých dětí.//

vyveska's insight:

Podle Osvalda Poliho má otec dítěti zprostředkovat určitý pohled na život a probudit jeho „ideální Já“.Jeho inspirativní kniha vychází z předpokladu, že muži a ženy se od sebe v zásadě liší, a to v oblasti, tělesné, duševní i duchovní a poskytuje praktický návod, jak se stát dobrým otcem.  Je určeno nejen věřícím rodičům, mohlo by se uplatnit i mimo křesťanské kruhy. Využijí ji i duchovní a studenti teologie.

Osvaldo Poli je známý italský psycholog a psychoterapeut. Léta se věnuje formaci k rodičovství a k partnerství a výchově dětí, přičemž spolupracuje s různými skupinami, institucemi a časopisy.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Anjeli vo videniach veľkých mystičiek - Marcello Stanzione, Myriam Castelli

Anjeli vo videniach veľkých mystičiek - Marcello Stanzione, Myriam Castelli | Odporúčame | Scoop.it

Perpetua, Cecília, Uršuľa, Agnesa, Genovéva, Hildegarda z Bingenu, Klára, Gertrúda, Brigita, Angela Merici, Terézia z Ávily, Ružena Limská, Margita Mária Alacoque, Mária Magdaléna de’ Pazzi, Gemma Galgani, Teresa Musco, Natuzza Evolo...

Za každým z týchto mien sa ukrýva jedinečný príbeh. Stretnutie, boj, odpoveď. To sú momenty, ktoré charakterizujú osudy mnohých žien fascinovaných Božou prítomnosťou. Žien oddaných modlitbe a praktickej láske, ktoré stáli nablízku chudobným a biednym. Žien jednoduchých i vzdelaných, šľachtičien i slúžok. V určitom okamihu života sa stretol ich a Ježišov pohľad a ony – priťahované touto Božskou silou – sa rozhodli žiť z neho a s ním. Už navždy.

Hoci mali tieto ženy pohľad upretý na nebo, zostávali nohami pevne na zemi, pripravené konať v prospech ľudí. A Boh im viditeľným spôsobom dával zakúšať pomoc v podobe nebeských anjelov.

vyveska's insight:

Spoločným menovateľom týchto výnimočných mystičiek, patriacich do tisícročnej histórie Cirkvi, je skutočnosť, že na ich ceste boli prítomní anjeli, ktorí neustále kontemplujú Boha tvárou v tvár, velebia ho a slúžia mu. Ženy ochraňované anjelmi strážnymi, ktoré odvážne čelili prekážkam, zmenili prostredie a život svojej doby, založili nové rehoľné rády a boli nositeľkami nádeje a lásky. Lásky, ktorá všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

9 dní ke znovunalezení radosti z modlitby - Jacques Philippe

9 dní ke znovunalezení radosti z modlitby - Jacques Philippe | Odporúčame | Scoop.it


Edice „Novény“ nabízí  možnost, jak prožít čas v ústraní doma nebo na prázdninách, v metru nebo ve vlaku… lidem, kteří mají málo času, ale rozhodnou se po devět dní věnovat deset minut inspirujícím úvahám na konkrétní téma, aby pokročili v duchovním životě. Jde o školu modlitby i o praktický nástroj, jak proměnit sebe sama. Na každý den jsou navrženy dvě chvíle pro rozjímání, z nichž jedna může proběhnout ráno a druhá v jinou vhodnou dobu dne. Vždy se zde nabízí cvičení, které má pomoci k usebrání, úryvek z Božího slova, rozjímavý text světce nebo duchovní autority a předsevzetí… abychom se snadněji ponořili do autentické duchovní zkušenosti.

vyveska's insight:

Druhá novéna z nové edice novén. Tentokrát je jejím autorem známý francouzský kněz a kazatel J. Philippe.

Modlitba nám umožňuje předjímat nebe. Díky ní jakoby v předtuše okoušíme štěstí, které není z tohoto světa a které nám nic pozemského nemůže dát; totiž ono štěstí v Bohu, k němuž nás on sám předurčil a kvůli němuž nás stvořil

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Klub nerozbitných detí - Slávka Kubíková

Klub nerozbitných detí - Slávka Kubíková | Odporúčame | Scoop.it

Klub nerozbitných detí je o hľadaní strateného detského šťastia v dobe tabletov a instantných riešení. Na rozdiel od prekladov americkej výchov­nej literatúry je to kniha šitá na mieru slovenským rodičom. 

vyveska's insight:

Kniha vychádza z medicínskych a psychologických štúdií a je doplnená o rozhovory so slo­venskými expertmi. Každý z nich je autoritou v jednej z dôležitých oblastí, ktoré potrebujeme rozvíjať u našich detí. Aby zvládli náročnú dobu, v ktorej budú žiť. Aby sa stali nerozbitnými. 

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Kniha O a O pre násťročných - Josh McDowell, Bill Jones

Kniha O a O pre násťročných - Josh McDowell, Bill Jones | Odporúčame | Scoop.it

V knihe O a O pre násťročných nájdeš odpovede na viac ako 230 otázok ako sú napríklad:
Ako mám vyjsť s rodičmi?
Prečo sa cítim tak, ako sa cítim?
Ako mám vzdorovať, keď všetci moji priatelia užívajú drogy?
Ako si mám nájsť partnera?
Aký je najlepší spôsob rozchodu?
Podľa čoho poznám, či skutočne milujem?
Ako ďaleko môžem zájsť so svojím partnerom?
Ako mám zvládnuť pocity po sexuálnom zneužití?

vyveska's insight:

V knihe 0 a 0 pre nástročných nie sú obchádzané žiadne otázky. Josh McDowell a Bill Jones odpovedajú na otázky úprimne, priateľsky a priamo. Aj na najťažšie životné problémy nájdete jednoduché biblické riešenia.

Josh McDowell je medzinárodne známy prednášateľ, autor a cestujúci reprezentant evanjelizačnej spoločnosti Campus Crusade for Christ. Po ukončení Wheatonskej univerzity a Teologického seminára v Talbote napísal viac než 35 kníh a objavil sa v mnohých filmoch, na videu, v televíznych seriáloch. So svojou manželkou Dottie a štyrmi deťmi žije v Julian v Kalifornii.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Krajina mlčania - Tessa Afsharová

Krajina mlčania - Tessa Afsharová | Odporúčame | Scoop.it

Jej maličký brat zomrel, lebo naňho nedala pozor, a na Eliannu doľahne ochromujúci pocit viny. Túži po odpustení, pokúša sa zaslúžiť si ho prácou v otcovej dielni, a keď na rodinu udrie ďalšie nešťastie, Elianna preberá na svoje plecia vedenie dielne aj starosť o matku a sestru. Vďaka nevšednému talentu dosiahne nevídaný úspech, no ďalšie pohromy nedajú na seba dlho čakať a jej svet sa rúca.

vyveska's insight:

Lekári sú bezradní a Elianna stráca aj poslednú iskierku nádeje. Až raz… Po krajine sa rozletí chýr o mužovi, ktorý údajne uzdravuje dotykom rúk. Po dlhých rokoch utrpenia a po nespočetných sklamaniach sa Elianna neodváži premeškať šancu… Možno je to jediný človek, ktorý dokáže zaceliť rany na jej tele, srdci i duši.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Slušné vtipy 

Slušné vtipy  | Odporúčame | Scoop.it

Smiech je veľmi dôležitá súčasť ľudského života. Kedy ste sa naposledy z chuti zasmiali? Bez smiechu by bol život asi iba na zaplakanie. 

vyveska's insight:

Pamätáte si kresťanský časopis Nahlas? A pamätáte si jeho legendárne vtipy? Vydali sme sumár obľúbených vtipov z časopisu Nahlas na ktorých sa môže zasmiať naozaj každý. Všetko bez vulgarizmov... pre vašu chuť dobre sa pobaviť a urobiť svoj deň krajším.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Humor v Bibli - Andreas Martin (ed.)

Humor v Bibli - Andreas Martin (ed.) | Odporúčame | Scoop.it

Humor má mnoho společného s láskou a dobrotou a rozhodně není na překážku svatosti.  Říkat bližnímu pravdu s úsměvem je také lepší než se ho pokoušet pravdou umlátit…

vyveska's insight:

Necelá stovka vtipů, anekdot a citátů, které se inspirují větami a citáty ze Starého a Nového zákona, dokazuje, že ten, kdo bere radostnou zvěst vážně, má v každou chvíli důvod se smát.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Páter Pio (nové vydanie) - John A. Schug

Páter Pio (nové vydanie) - John A. Schug | Odporúčame | Scoop.it

Po sedemročnom dôkladnom skúmaní životopisných údajov nám autor knihy, kapucín z Oklahomy v USA, ponúka miestami neuveriteľný životný príbeh pátra Pia (1887-1968), kapucínskeho kňaza z malého horského mestečka San Giovanni Rotondo v južnom Taliansku.

Pápež Ján Pavol II. zaradil pátra Pia 16. júna 2002 do zoznamu svätých.

vyveska's insight:

Po sedemročnom dôkladnom skúmaní životopisných údajov nám autor knihy, kapucín z Oklahomy v USA, ponúka miestami neuveriteľný životný príbeh pátra Pia (1887-1968), kapucínskeho kňaza z malého horského mestečka San Giovanni Rotondo v južnom Taliansku.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Buď, kde jsi - Štěpán Smolen

Buď, kde jsi - Štěpán Smolen | Odporúčame | Scoop.it

Do mého sebechlácholení se náhle ozval známý hlas: 
„Zestárni u svého díla.“ 
Byl to zas pouštní otec narušitel. Pohlédl jsem na něj a pomyslel si, jak je ten chlap neaktuální. Sedí celý život v nějaké jeskyni – nejspíš kdesi na Sahaře, kde každý den trvá dvanáct horkých hodin a noc dvanáct hodin mrazivých. A když vyhlédne ven z jeskyně, vidí jenom kamení. Prožívá léta stále stejných dní na stále stejném místě v rytmu stále stejných činností – tisíce odezpívaných žalmů, tisíce odpletených košíků a rozptýlení žádné. Klidně by si mohl jít do Alexandrie nebo jinam, ale on zůstává. Proč to dělá? A jak to může snést?
„Jsi zvědavý?“ usmál se soused. „Však brzy uvidíš. Povedu tě.“
(ukázka)

vyveska's insight:

Fantaskní, lehce humorný příběh o hledání stálosti v nestálé době.
Doba přeje pohybu. Těkáme z místa na místo, ze vztahu do vztahu a z webu na web. I student teologie se nechává nést proudem, dokud nepotká záhadného starce, jenž se mu stane samozvaným průvodcem na cestě. Nepřipraven – ještě v pyžamu a s kartáčkem na zuby v ruce – je nucen podniknout výpravu napříč staletími a kontinenty, až k pouštním otcům na Saharu, ale především do vlastního nitra.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Vyšetrovanie Pátra Pia - Francesco Castelli

Vyšetrovanie Pátra Pia - Francesco Castelli | Odporúčame | Scoop.it

V rímskom archíve ležal takmer sto rokov výnimočný dokument, ktorý odkrýva ďalšie tajomstvá Pátra Pia. Obávané Posvätné ofícium totiž v roku 1921 iniciovalo preskúmanie prípadu stigmatizovaného kapucína a vyšetrovanie viedol dôsledný vizitátor, monsignor Raffaello Carlo Rossi. 

vyveska's insight:

Vďaka Francescovi Castellimu sa vám do rúk dostáva záverečná správa z apoštolskej vizitácie v plnom znení, a tak môžete hlbšie spoznať mystický život svätca zo San Giovanni Rotondo.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Tri tajomstvá smrti Pátra Pia - Stefano Campanella

Tri tajomstvá smrti Pátra Pia - Stefano Campanella | Odporúčame | Scoop.it

V roku 2018 uplynulo sto rokov od stigmatizácie svätého Pátra Pia a päťdesiat rokov od jeho smrti. 
Pri tejto príležitosti vydal Stefano Campanella, taliansky znalec života a spirituality svätca, novú knihu. 

vyveska's insight:

Na základe svedectiev mnohých kapucínov, lekárov i osôb blízkych Pátrovi Piovi sa zaoberá troma záhadami – je však vhodnejšie nazývať ich tajomstvami – ktoré sprevádzali prechod svätého mnícha do večnosti. Ide o fakt, že Páter Pio predpovedal čas svojej smrti, o skutočnosť, že v čase jeho smrti sa zázračným spôsobom v jeho cele nachádzala jedna z jeho duchovných dcér a o záhadné zmiznutie stigiem, ktoré na mŕtvom tele nezanechali nijaké stopy. Celá kniha je teda zbierkou svedectiev o týchto udalostiach. K dokumentárnemu žánru sa pridáva úsilie autora dať spomínané fakty do duchovnej súvislosti s poslaním svätca a hľadať ich význam pre nás.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Mária, naša ozajstná sestra - Dagmar Kráľová

Mária, naša ozajstná sestra - Dagmar Kráľová | Odporúčame | Scoop.it

Celé stáročia obliekame Pannu Máriu do ťažkých brokátových šiat, zdobíme ju korunkami, šperkmi, ba i žezlom v rukách. Vysoko na oltároch jej pod nohy dávame mesiac a okolo hlavy veniec s hviezdami. Nie, nie je to chyba. Dokonca je to biblické, keď ju krášlime čnosťami a považujeme za Kráľovnú neba i zeme. No čo ak sa Mária v tom všetkom cíti ako mladý Dávid v nemotornom Saulovom pancieri? Ak ju kladieme tak vysoko, nebadane ju môžeme – hoc s tým najsvätejším úmyslom – od seba vzďaľovať.“

vyveska's insight:

Táto kniha píše o Márii trochu inak. Približuje nám jej prežívanie i všednosť nevšedného života. Dáva nám ju spoznať ako jednu z nás, ženu, ktorá žila v úzadí, lebo Boh bol pre ňu na prvom mieste... Preto je krásna, taká, že už nič krajšie okrem Boha nie je.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Mária - Dokonalá žena - Elias Vella

Mária - Dokonalá žena - Elias Vella | Odporúčame | Scoop.it

Moja matka zomrela pred mnohými rokmi."
Nemám matku!
"Mojej matke na mne nikdy nezáležalo. Jej kariéra bola dôležitejšia ako ja."
Nemám matku!
" Moja matka nás opustila,keď sme boli malí. Utiekla z domu s iným mužom."
Nemám matku!
"Moja matka mala vždy radšej mojich  súrodencov, než mňa. Cítil som sa nemilovaný."
Nemám matku!
" Zistil som,že keď bola moja matka tehotná, snažila sa ma potratiť."
Nemám matku!
 
Pri čítaní tejto knihy som mal pocit, že sa neustále zaplietam do podobných, ba rovnakých detailov o Márii a len ťažko si o nej poskladám celý obraz.
Nie je to pravda. Na záver sa mi pred mojím vnútorným zrakom vynorila postava dokonalej ženy: Božej, mojej aj tvojej matky.

vyveska's insight:

Mária je naším vzorom, ženou, z ktorej  by sme si mali brať príklad. Je zbytočné ju uctievať, ak sa nebudeme usilovať napodobňovať jej pokoru, trpezlivosť, lásku a radosť. Mária sa v našom živote stáva taktiež skúsenosťou. Zakusujeme ju, pretože Mária je ŽENA a skrze ženský prvok môžeme vojsť do vzťahu s Bohom, vstúpiť do rozjímania a spoznávať a rozlišovať Božiu vôľu. Mária nám v tomto všetkom pomáha. Navyše sa s nami modlí, s nami uctieva a chváli Boha, s nami mu ďakuje. Preto je Mária v našom živote skúsenosťou.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

O prírode veselo i vážne - Miroslav Saniga

O prírode veselo i vážne - Miroslav Saniga | Odporúčame | Scoop.it

Živé, vzrušujúce príbehy zo života zvierat i rastlín. Knižka sprevádza mladého čitateľa všetkými ročnými obdobiami od januára do decembra. Je to netradičný, zábavný pohľad na prírodu. 

vyveska's insight:

V knihe nájdu deti i dospelí skutočné veselé príbehy, pranostiky, rekordy, kalendárium i zaujímavosti z ríše zvierat, vtákov, motýľov i stromov. Ambíciou knižky je priviesť čitateľa k tomu, aby prírodu viac spoznal a chránil ju. Text sprevádzajú fotografie Miroslava Sanigu a vtipné ilustrácie výtvarníka Juraja Martišku.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

MAX naprojektovaný chalan z predmestia - Veronika Grohsebner

MAX naprojektovaný chalan z predmestia - Veronika Grohsebner | Odporúčame | Scoop.it

Mládežnícky román Max nie je idylický. Čitateľ v ňom nájde realistické obrazy zo života dospievajúcich mladých ľudí v dnešnom svete. Autorke sa podarilo v románe citlivo, zrozumiteľne, jazykom dnešných tínedžerov vysvetliť všetky základné bioetické otázky.

Medicína – napriek všetkým obmedzeniam – zažila a stále zažíva priam neuveriteľný pokrok. No s ním prišli aj etické otázky, ktoré sa viac či menej dotýkajú všetkých a treba ich nutne zodpovedať. Vždy sú medzi nami ľudia s postihnutím – fyzickým, mentálnym, alebo aj oboma. To je viditeľné i navonok. Dnes si uvedomujeme, že niektorí sa už nemuseli narodiť, lebo prenatálna diagnostika poskytuje čoraz viac informácií o zdravotnom stave či genetickej informácii o plode – dieťati. V prípade, že je diagnostikovaný nejaký medicínsky problém, lekári bežne navrhujú abortus. Nejedna matka, ktorá má postihnuté dieťa, sa stretla s otázkou, niekedy dobromyseľnou, inokedy otvorene cynickou, či nevedela o postihnutí pred narodením dieťaťa alebo či lekári niečo zanedbali.

vyveska's insight:

Max nie je len román pre mládež. Je to kniha, ktorú môžu použiť aj rodičia, kňazi, katechéti, animátori a vôbec všetci, ktorým nie sú ľahostajné etické problémy súčasnej doby, ktorá sa v ostatných desaťročiach mimoriadne zmenila.

Veronika Grohsebner (*1966) študovala hudbu a niekoľko rokov pracovala v súkromnom sektore. Dnes žije so svojím manželom a štyrmi deťmi vo Viedni a pracuje v oblasti ochrany rodiny.

more...
No comment yet.